Lezers,

De gemeente Ermelo kent een zogenaamde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin staat een aantal bepalingen ten aanzien van de openbare orde en veiligheid van deze gemeente. Gisteren is er in de gemeenteraad van Ermelo een discussie geweest over het uit de APV halen van het zogenaamde vloekverbod.

De huidige APV van Ermelo kent namelijk een artikel dat vloeken verbiedt. Het artikel luidt:

“Artikel 5.8.1 Vloekverbod

1. Het is verboden in het openbaar de naam van God vloekende te gebruiken.

2. Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voorzover gedachten of gevoelens worden geopenbaard als bedoeld in artikel 7 van de Grondwet.”

Op overtreding van deze regel staat hechtenis van te hoogste 3 maanden of een geldboete. Het gemeentebestuur stelde voor om dit artikel te schrappen, omdat het niet handhaafbaar zou zijn.

Tijdens de behandeling werd ingesproken door de Heer De Greef (zie voor de stukken het RaadsInformatieSysteem op de site van de gemeente). Deze geeft in zijn voorafgaande schrijven aan het niet eens te zijn met het schrappen. Voor hem heeft de regel een symbolische waarde: “Die regel is niet overbodig. Er gaat een belangrijke signaalfunctie van uit. Namelijk in het zorgvuldig met elkaar omgaan. En dan gaat het echt niet alleen christenen. Gelukkig niet.” Het gaat hem om “het onderling respecteren van dierbare waarden.” 

De Heer De Greef lijkt te doen voorkomen alsof het hem niet alleen om christelijke waarden gaat, maar om het principe. Dit standpunt komt ons op zijn minst ongeloofwaardig over. Als hij immers zo principieel staat voor het onderlinge respect, los van het christelijke karakter van de bepaling, dan had hij moeten voorstellen de formulering zodanig aan te passen dat het ook de niet-christen zou beschermen tegen onwelgevallige verbale belasting.  Er zou dan dus gedacht kunnen worden aan een bepaling in de lijn van: “Het is verboden in het openbaar zich zodanig te uiten, dat dit door derden als denigrerend of kwetsend ervaren wordt.” Lezers, u zult de Heer De Greef dit niet snel horen voorstellen, want of niet- of andersgelovigen gekwetst worden zal hem niet zo boeien.

De bijbel schrijft in Openbaring 20:11-15 hoe alle ongelovigen (dus ook als je in een andere god gelooft) in de Hel in de vuurpoel worden gegooid. Er volgt voor hen na de dood een eeuwige afstraffing in de Hel, aldus Lucas 16:22-23. Wij, ongelovig als wij zijn, hebben dat dan kennelijk ook verdiend. Hoe ziet de Heer De Greef dit vanuit “het onderling respecteren van dierbare waarden”??? Hij zal niet kunnen ontkennen dat het stellen van dergelijke pijnlijke doemscenario’s voor de andersdenkende kwetsend kunnen zijn.  Als hij zo principieel is, zou het uitdragen van de bijbelse waarheid op grond van de kwetsende inhoud van het boek ook verboden moeten zijn in Ermelo. Of zit het anders, Heer De Greef? Laten wij dan nog maar niet de discussie uitbreiden naar de vraag of het aanwezig hebben van een kruis op een kerk (of zichtbaar rond de nek) als uitdraging van steun aan dergelijke grievende standpunten daarmee ook niet een kwetsende uiting is. Verbieden dan maar in Ermelo uit “onderling respect voor dierbare waarden”?

Naar onze opinie is het niet zozeer een sociaal motief dat De Greef drijft, maar juist een asociaal motief: het slechts beschermen en rekening houden met de eigen kring. De gevoelens van anderen tellen niet. Niet erg sociaal, dunkt ons. De meerderheid van de Ermelose gemeenteraad (SGP, ChristenUnie en CDA) lijkt thans inderdaad in te stemmen met het behouden van het vloekartikel. De christelijke naastenliefde gaat in Ermelo kennelijk alleen op als men zich schaart achter de overtuiging van de vigerende christelijke meerderheid. Wij stellen voor dat men daar dan ook maar gewoon voor uitkomt en het artikel wijzigt in: “Verboden niet-christelijk te denken.” Want daar is het om te doen. Niet- of anders-gelovigen zijn eigenlijk gewoon niet welkom in Ermelo.

Gelukkig worden wij in Nederland beschermd tegen dit soort asociale fundamentalisten. Hiervoor zorgen het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de Grondwet. Zo heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in 1997 nog gesteld dat “freedom of expression is applicable not only to ‘information’ or ‘ideas’ that are favourably received or regarded as inoffensive or as a matter of indifference, but also to those that offend, shock or disturb the State or any section of the community.” Ermelo kan dus regels stellen wat men wil, onze grondrechten om ons te uiten kan men niet opzij zetten.

Dit zou slechts anders zijn wanneer wij stratenlang, slechts met het doel te kwetsen, mensen lastig vallen met uitingen waarvan wij weten dat ze voor hen kwetsend zijn en die verder voor ons geen aantoonbaar nut hebben. Tegen dergelijke excessen biedt het Wetboek van Strafrecht echter al bescherming. Het artikel in de APV in Ermelo voegt niets toe op dit punt.

Men zou zelfs kunnen stellen dat nu Ermelo deze bepaling in de APV laat, zij daarmee het voorheen nutteloos vloeken op straat heeft gelegaliseerd. Daar waar men immers ware deze bepaling er niet geweest in extreme gevallen bescherming zou kunnen zoeken bij het Wetboek van Strafrecht, heeft de Luide Vloek in de Ermelose straten nu het karakter gekregen van protest. Vloeken uit protest is immers het uiten van een levensovertuiging, beschermd als grondrecht. Geen gemeente in Nederland die dat kan verbieden.

Lezers, wij kwetsen liever geen mensen, zelfs niet als ze in Ermelo wonen. In een open samenleving heeft ieder echter zijn eigen overtuiging. De diverse uitingen en levensstijlen zullen niet altijd dezelfde kant uit wijzen. De overtuigingen van de een kunnen zo soms als kwetsend ervaren worden door de ander. Om toch een beetje met elkaar door een deur te kunnen dient men zich bewust te zijn van de wensen en gevoeligheden van anderen, en trachten hier wat rekening mee te houden. Aan de andere kant dient men ook te beschikken over een niet te dunne huid; niet meteen piepen als de mening of levenswijze van een ander je kwetsend voorkomt.

Wanneer wij weten dat het uiten van een vloek (of welke uiting dan ook) pijnlijk is voor iemand, en het is niet broodnodig hier uiting aan te geven, dan zullen wij dit trachten te beperken. Lijkt ons logisch. Leven en laten leven. En nee, Heer De Greef, niet leven en de ander de hel toewensen als diegene niet zijn overtuiging aanpast.

Heer De Greef, mocht u dit stukje als kwetsend ervaren en frustreert het u dat er grondrechten zijn die dit zomaar mogelijk maken, of hoort u binnenkort zomaar iemand vloeken in Ermelo, dan stellen wij voor dat u gewoon even de schouders ophaalt. Immers: als u straks in het beloofde land bent, dan zal de vloeker (en de redactie van 3vandaag) waarschijnlijk eeuwig branden in de hel. Geruststellend idee toch? En zegt u nu zelf: daar kan geen APV tegen opstraffen, toch?????? Mooi, laat u ons dan tot die tijd gewoon met rust!

Ramses Shaffy – Laat Me

 

Fleetwood Mac – Go Your Own Way

 

Joe Torres – Get Out Of My Way

Advertisements